• borusan limanı
  • borusan limanı

Yalın 6 Sigma

Borusan Lojistik Yalın 6 Sigma metodolojisini Türkiye'de uygulayan ilk ve tek lojistik firmasıdır.

Borusan Grubunda Yalın 6 Sigma

Yalın 6 Sigma dünyanın dev şirketleri tarafından uygulanan, iş ve üretim süreçlerinde hataları sıfıra indirmeyi, verimliliği, kârlılığı ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleyen modern bir iş metodolojisidir.

Borusan Grubu bu metodolojiyi 2002 yılından beri uygulamaktadır.

Borusan' ın stratejik yönetim modelinin önemli bir ayağını oluşturan Yalın 6 Sigma metodolojisi sayesinde Borusan şirketlerinin hem finansal büyümeleri ve karlılıkları artıyor hem de kültürel bir değişim gerçekleştiriliyor.

Yalın 6 Sigma çalışmaları tam zamanlı çalışan, bu metodolojide uzmanlaşmış, projeleri denetleyen ve eğitim veren Siyah Kuşaklar ile yarım zamanlı olarak projelerde yer alan Uzman Yeşil Kuşaklar ve her düzeyde Borusan çalışanları tarafından yürütülmektedir.

Yalın 6 Sigma metodolojisinde temelde iki tip proje vardır. DMAIC çalışmaları var olan ürün veya süreçlerin iyileştirilmesini kapsar. DMEDI projeleri ise yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesini içerir.

2006 sonu itibarı ile toplam 2043 Borusanlının katıldığı 715 proje tamamlanmıştır, bu projeler Borusan' a 66 milyon USD tutarında değer sağlamıştır.

Borusan Lojistik'te Yalın 6 Sigma

Borusan Lojistik Yalın 6 Sigma Organizasyonu Olarak Misyonumuz;

"Verilere dayalı çalışma anlayışını şirket geneline yaygınlaştırarak, en az kaynakla en yüksek müşteri memnuniyeti ve şirket karlılığını sağlayacak süreçleri şirkete kazandırmak."

Bu misyonun gerçekleştirilmesindeki yalın 6 Sigma başarı faktörlerimiz;

borusan Limanı

Proje takımlarının rol ve sorumlulukları;

borusan Limanı

Sayılarla Borusan Lojistik'te Yalın 6 Sigma

Siyah Kuşak Sayımız: 7 tam zamanlı

Uzman Yeşil Kuşak Sayımız : 67

Yalın 6 Sigma Topluluğunda Bulunanların Sayısı : 475

Siyah Kuşak Proje Sayımız (kümülatif) : 82

Uzman Yeşil Kuşak Proje sayımız (kümülatif) : 110


Proje Metodolojimiz DMAIC & DMEDI

borusan limani

Define (Tanımlama) : Amaç gelişim olanaklarını tespit etmek ve/ya da değerlendirmek, iş süreçlerini geliştirmek, önemli müşteri gereksinimlerini tanımlamak ve etkin bir proje ekibi olmaya hazırlanmak.

Temel Faz Çıktıları: BRM, Ekip Bildirisi, Hızlı Kazanım, Katma Değer Analizi, Paydaş Yönetimi, Proje Bildirisi, Proje Planı, SIPOC, Süreç Haritası

Measure (Ölçüm): Önemli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermekteki başarıyı değerlendirmek için gereken ölçüleri tespit etmek ve süreç performansını etkin bir şekilde ölçecek metodolojiyi geliştirmeye başlamak. Yalın 6 Sigma hesaplama unsurlarını kavramak ve ekibin analiz etmekte olduğu süreç için asgari sigmayı belirlemek

Temel Faz Çıktıları: Girdi, Süreç, Çıktı Göstergelerini Tespiti, Kapabilite Analizi, Kontrol Diyagramı, Operasyonel Tanım ve Ölçüm Planı, Sigma Seviyesi, Varyasyonun Çizilmesi

Analyze (Analiz): Bu fazda amacımız sürecimizde varyasyona sebep olan potansiyel kök nedenleri bularak bunları istatistikî olarak ispatlamaktır.

Temel Faz Çıktıları Kök Neden İspatlama, Pareto Chart, Potansiyel Kök Neden Tespiti

Improve (İyileştirme): Bu fazda amacımız doğru Gelişim çözümlerini belirlemek, değerlendirmek ve seçmek. Çözümün uygulamaya konmasından doğacak değişikliklere organizasyonun uyum sağlaması için bir değişim yönetimi yaklaşımı geliştirmek.

Temel Faz Çıktıları: Aksiyon Planı, Çözüm Değerlendirme Matrisi, Çözüm Raporu, İyileştirme Fikirleri Yaratm

Control (Kontrol): Bu fazın amacı planlamanın ve plana göre hareket etmenin önemini anlamak ve hedeflenen sonuçlara varmak için benimsenecek yaklaşımı belirlemek. Öğrenilen derslerin nasıl yaygınlaştırılacağını kopyalama ve standartlaştırma olanaklarını / süreçlerini tespit etmeyi ve ilgili planlar geliştirmeyi kavramak

Temel Faz Çıktıları: FMEA, Standartlar ve Prosedrler, Sre Kontrol Sistemleri

  • Her faz geçişinde mutlaka "Gateway" adı verilen toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantıların amacı tamamlanan fazın amaca yönelik ve başarılı ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesidir.
  • Her faz geçişinde risk yönetimi şablonu ile projenin riskleri değerlendirilip, aksiyonlar tespit edilmektedir.

borusan limani

Define (Tanmlama): Amaç yeni tasarlanacak sürecin ya da ürünün; fırsatlarını, müşterisini, kapsamını tanımlamaktır.

Temel Faz Çıktıları: Proje Bildirisi, Çok Nesilli Proje Planı, Ürün Hizmet Kavramı

Measure (lm): Amaç müşterimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları ölçülebilir (CCR) olarak tanımlayıp, CCR leri müşteri açısından önem derecesine göre sıralamaktır.

Temel Faz Çıktıları: Müşteri İhtiyaçları (CCR), Rakip Analizi, Kalite Evi

Explore (Aratrma): Bu fazda amacımız Explore fazında belirlediğimiz en uygun konsepti detaylandırarak, bu konseptin müşterimizin ihtiyaçlarını Yalın 6 Sigma performansında karşılayacağından emin olmaktır.

Temel Faz Çıktıları: Yüksek Seviye Ürün/Hizmet Konseptleri

Develop (Geliştirme): Bu fazda amacımız Explore fazında belirlediğimiz en uygun konsepti detaylandırarak, bu konseptin müşterimizin ihtiyaçlarını Yalın 6 Sigma performansında karşılayacağından emin olmaktır.

Temel Faz Çıktıları: Detaylı Seviye Ürün/Hizmet Tasarımı, Çözüm raporu

Implement (Uygulama): Bu fazda tasarladığımız süreci test ederek(pilot), kontrol parametrelerimizin hedeflerimizde çalıştığını tespit edilir.

Temel Faz Çıktıları: Uygulama Planı, Standartlar Prosedürler, Süreç Kontrol Sistemleri

Yalın 6 Sigma Sözlüğü

Yalın 6 Sigma İstatistiksel olarak; milyonda 3,4 hata – % 99,99966 mükemmellik Yönetsel olarak; müşteri isteklerini yüksek kaliteli ve hatasız süreçler ile karşılamayı hedefleyen bir yönetim tarzıdır.
Sigma Bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak için kullanılan istatistik ölçüm biriminin sembolü olan Yunan alfabesi harfidir.
Verilerin değişkenliğini veya yayılımını ölçer..
Sapma - Varyasyon Bir proseste her zaman aynı sonuç ve değerlerle ürün ve servis sunmak mümkün değildir. Değerler arasındaki farklılıktır.
Genel Sebepli Varyasyon Rassal ve sistemin doğası içinde olan varyasyondur
Özel Sebepli Varyasyon Tahmin edilemeyen, aralıklı olarak ortaya çıkan ve genellikle proses içindeki bir elemandan kaynaklanan varyasyondur
Usta Siyah Kuşak Tam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir. Siyah Kuşak projelerine koçluk eder
Siyah Kuşak Tam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir. Siyah Kuşak projelerine koçluk eder
Uzman Yeşil Kuşak Uzman Yeşil Kuşak Projelerine liderlik eden, yarı zamanlı proje liderleridir.
Yeşil Kuşak Projelerde yarı zamanlı destek sağlayan proje ekip üyeleridir.
Proje Sponsoru Projenin sahibidir. Alanındaki projelerin tespit edilmesine ve önceliklerin belirlenmesine liderlik eder.
DMAIC Mevcut Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yapılan Yalın 6 Sigma projeleridir.
DMEDI Yeni oluşturulan süreçlerin veya kırık süreçlerin yeniden yapılmasına yönelik Yalın 6 Sigma projeleridir
Kick off Proje başlangıç toplantılarıdır
Gateway Proje faz geçiş toplantılarıdır
Proje Bildirisi Projenin neden yapıldığını, hedefinin, kısıtların ve fırsatların ne olduğunu, kullanılacak kaynakları ve proje planını açıklayan dokümandır
SMART Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman Sınırlı
SIPOC Sürece ait tüm ilgili elemanların ekipçe tanınması amacıyla kullanılan bir araçtır. (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
Quick Win Kolay ve hızlı uygulanabilecek, düşük maliyetli ve ekibin kontrolü altında olacak hızlı kazanım fırsatlarıdır
VOC Müşterinin Sesidir
CCR Kritik Müşteri Talebidir
VOB İşin Sesidir
CBR Kritik İş Talepleridir
BRM İş Risk Yönetimidir. Proje sonuçlarının mevcut süreçler üzerindeki etkisinin önceden belirlenmesini sağlar
Operasyonel Tanım Ekibin ölçmeyi kararlaştırdığı değerler üzerinde ne, nasıl ve kim anahtar nitelikleri üzerinde uzlaştıran bir konsepttir
Pugh Matrisi Konsept seçim matrisidir.
AHP Seçim kriterlerini birbirleri ile ilişkilendirerek ve bu şekilde önem derecesi tespit edilmesini sağlayan karar verme metodudur.
5S Organize, temiz ve yüksek performans gösteren bir iş ortamının yaratılması ve muhafaza edilmesini sağlayan bir süreç ve metottur
Kapasite Bir sürecin belli bir periyotta azami düzeyde üretebileceği ürün/hizmet miktarı
Takt Oran Müşteriler tarafından belli bir periyotta talep edilen ürün/hizmet miktarı
Zaman Tuza Toplam süreci geciktiren herhangi bir süreç adımı
Kısıt Müşteri talebinin karşılanmasını engelleyecek zaman tuzağı
Değer Akış Haritası Malzeme ve bilgi akışını ve önemli parametreleri de içeren geliştirilmiş iş akış şemasıdır
Histogram Bir değişkenin verilerinin orta noktasını, dağılımını, şeklini ve dışarıda kalan noktalarını gösterir.
Run Charts Gözlemin zaman içindeki veri noktalarını gösterir
Control Charts Veri noktalarının zaman içindeki değişimini, kontrol limitleri ve ortalamaları gösterir.
Scatter Diyagram Y çıktısının X girdisine verdiği tepkileri gösterir
Hipotez Testleri Bir istatistiksel parametrenin (ortalama, standart sapma vs.) elimizdeki değerlerden (ilgi alanımızdan) farklı olup olmadığını belirtir.
ANOVA İkiden daha fazla örneklemlere ait ortalamaların karşılaştırılmasını sağlayan testtir.
t-Test 2 grup arasında fark olup olmadığını anlamak için yapılan testtir.
Regression
(Linear & Multiple)
iyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır.
Logistic Regression İlişkiyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır..
EMEA Hata Şekli ve Etkileri Analizidir
FMEA Hata Şekli ve Etkileri Analizidir

Yalın 6 Sigma Linkler

5S

Borusan Lojistik 5 S uygulamaları kapsamında depolarında ve ofis çalışma ortamlarında temizliği, düzeni ve standardizasyonunu sağlamaya yönelik faaliyetleri oluşmuştur.
İş güvenliğinin arttığı, daha verimli ve etkin operasyonlar organize olmuş düzenli bir çalışma alanı 5S sayesinde gerçekleşir.
Böyle bir iş ortamı, çalışanların verimliliğini, moralini arttırmakta ve kendilerini Borusan Lojistiğin bir parçası gibi görerek sorumluluklarını üstlenmelerini sağlamaktadır.

Kısaca 5S faydaları :

  • Zaman kazandırır.
  • Hata oranını azaltır.
  • İş kazalarını önler.
  • Verimi ve kaliteyi arttırır.
  • Maliyeti düşürür.
  • Çalışanın motivasyonunu sağlar.
  • Çalışanların kendine olan öz güvenlerini artırır.