borusan limaný

EFQM

Borusan Lojistik'te, tüm yönetim uygulamalarýnýn bütünleþtirilmesi ve çalýþanlarýn katýlýmýný saðlamak için Toplam Kalite prensipleri uygulanmakta, yaklaþýmlarýn iyileþtirilmesi için EFQM Mükemmellik Modeli doðrultusunda her yýl özdeðerlendirme yapýlmaktadýr. 2005 yýlýnda Ulusal Kalite Hareketi’ne katýlan ve Toplam Kalite uygulamalarýný resmileþtiren Borusan Lojistik, 2006 yýlýnda 5 yýldýzla Mükemmellik’te Yetkinlik belgesini alan ilk þirket olmuþ, 2008 yýlýnda Ulusal Kalite Baþarý Ödülü’nü ve 2009 yýlýnda ise Ulusal Kalite Büyük Ödülü'nü almýþtýr.

Borusan Lojistik, paydaþ memnuniyetinin sürekliliðini saðlamak ve hep bir adým önde olabilmek için, süreç ve uygulamalarýný, kullanmýþ olduðu yönetim sistemleri aracýlýðýyla sürekli geliþtirmek üzere çalýþmaya devam edeceðini Genel Müdür Kaan Gürgenç’in þu sözleri ile vurgulamaktadýr."

"Üzerinde yaþadýðýmýz dünya çok hýzlý deðiþiyor. Dünün deðil, bugün ve yarýnlarýn baþarýlý þirketi olmak her geçen gün daha da zorlaþýyor. Þirketimiz, bizler, tedarikçilerimiz, müþterilerimiz, iþ birliði içerisinde bulunduðumuz kuruluþlar, herkes bilmelidir ki, "Mükemmel misiniz?" sorusuna cevabýnýz "Evet" olsa dahi, yeni hedeflerimiz için hemen yarýn yapacak yeni iþlerimiz olacaktýr. Deðiþim devam ettiði sürece mükemmellik tanýmý deðiþecek, ona ulaþmak için baþlattýðýmýz yolculuk aralýksýz sürecektir."

Kaan Gürgenç Borusan Lojistik Genel Müdürü