borusan limaný

IIP

borusan limanIIP, çalýþanlarýn geliþimi ile organizasyonun amaç ve hedeflerinin baðlantýsýný saðlamak amacýyla geliþtirilmiþ uluslar arasý ilk ve tek Ýnsan Kaynaklarý standardýdýr.

Þirket performansýnýn çalýþanlar aracýlýðýyla artmasýna katkýda bulunan uluslararasý insan kaynaklarý standartlarýný temsil eden IIP, çalýþanlara yapýlan yatýrýmýn etkinliðini arttýrmayý ve þirket ihtiyaçlarýyla paralel kýlmayý hedeflemektedir. 1991'de Ýngiltere'de lanse edilen ve 1998 yýlýnda uluslar arasý bir standart haline gelen IIP, 10 ana gösterge ve 39 alt kriter temelinde deðerlendirmeler yapmaktadýr.

Borusan Lojistik çalýþanlarý açýsýndan ise,

  • Ýþ süreçleriyle ilgili geribildirimlerin hayata geçmesi,
  • Geliþim faaliyetlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve bu alanda düzenli iyileþtirmeler yapýlmasý,
  • Çalýþanýn yöneticilerden geliþimiyle ilgili daha fazla destek ve geribildirim almasý,
  • Geliþim planýnýn, çalýþanýn performans hedeflerine paralel olmasý anlamýna geliyor.

Borusan Lojistik, IIP – Investors in People sertifikasýný 19 Kasým 2008 tarihinde almýþ, bu sertifikayý alan ilk Türk lojistik firmasý olmuþtur.