borusan limaný

ISO 10002

borusan limanISO 10002, Müþteri Þikâyetleri Yönetim Sistemi standardýdýr. Standardý uygulamadaki amaç, müþteri geri bildirimlerini daha etkin ele almak, bu doðrultuda süreçleri iyileþtirmektir.

 • Þirketin müþteri odaklý davranýyor olmasý
 • Þirket yönetiminin sürece olan desteði ve süreçle ilgili taahhütlerde bulunmasý
 • Tüm þirket çalýþanlarýnýn süreç ile ilgili görev ve sorumluluklarýný biliyor ve uyguluyor olmasý
 • Tüm þikayetlerin (haksýz dahi olsa) kayýt altýna alýnmasý
 • Þikayetlerin ele alýnmasý, irdelenmesi
 • Þikayetlerin kök nedenlerinin tespiti, tekrarýnýn önlenmesi
 • Geliþtirme aksiyonlarýnýn planlanmasýnda tüm makul çözüm yollarýnýn incelenmesi
 • Her aþamada þikayet sahibinin bilgilendirilmesi
 • Þikayet ile ilgili tüm yazýþma ve inceleme dokümanlarýnýn kaydedilmesi
 • Süreç performans kriterlerinin tespiti ve takibi
 • Sürekli geliþmenin saðlanmasý
 • ISO 10002 Standardý temel gereklilikleridir.

Borusan Lojistik, müþteri memnuniyeti alanýnda bugüne kadar gerçekleþtirdiði çalýþmalarý ISO 10002 Müþteri Þikayetleri Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandýrmýþtýr. Lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk ve tek kuruluþ olan Borusan Lojistik'in baþarýsýnda, 2003 yýlýndan bu yana uygulamakta olduðu "Müþterinin Sesi” (Voice of Customer - VOC) Yönetimi Sistemi'nin önemli payý bulunmaktadýr.