borusan limaný

ISO 14001

borusan limanýÇevre Yönetim Standardý

  • Faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini analiz eder.
  • Çevre ile ilgili iyileþtirme faaliyetlerini planlar ve yönetir.
  • Çevreye olan olumsuz etkilerini sürekli azaltmak ana hedefidir.
  • Acil durumlarýný planlar ve yönetir. Acil durumlara her zaman hazýrdýr.
  • Faaliyetlerinde çevre bilincini ön planda tutarak çalýþýr.
  • Atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrarak, çevreye en az zarar verecek biçimde bertarafýný saðlar.
  • Tüm tedarikçi ve müþterileri ile iliþkilerinin her boyutunda çevre faktörünü göz önüne alýr.