borusan limaný

ISO 9001

borusan limanKalite Yönetim Standardý

  • Müþteri memnuniyetini ölçer ve analiz ederek iyileþtirir.
  • Müþteri beklenti ve þikayetlerini hýzlý ve etkin bir þekilde yöneterek çözüme ulaþtýrýr.
  • Tedarikçilerini ve performanslarýný yöneterek sürekli geliþmelerini saðlar.
  • 6 Sigma, Öneri Sistemi, Düzeltici ve Önleyici faaliyetler gibi sistemleri kullanarak sürekli iyileþme saðlar.
  • Çalýþanlarýn etkin katýlýmýný saðlar.
  • Süreç performanslarýný izleyerek analiz eder ve geliþtirir.