borusan limaný

ISPS

Uluslararasý Gemi ve Liman Tesisi Güvenliði Kodu
(International Ship and Port Security )

  • Uluslararasý Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu; her gemi için "Gemi Güvenlik Görevlisi" ve þirket için "Þirket Güvenlik Görevlisi" atanmasýný zorunlu kýlmaktadýr./li>
  • Limanýmýz Türkiye'de ISPS Güvenlik koduna ilk geçen limanlardan biri olarak, 24 saat yüksek standartlarda güvenlik ve kontrolü saðlamaktadýr.