• borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný

Ýhracatta Teslim Þekilleri

Ticari Ýþletmede Teslim / Ex Works (Exw)

"Ex works" satýcýnýn mallarý iþletmesinde (fabrika,depo v.s.) alýcý emrine hazýr tutmakla teslim yükümlülüðünü yerine getirdiði anlamýndadýr. Satýcý, aksi kararlaþtýrýlmadýkça malýn alýcý tarafýndan saðlanan bir araca yüklenmesinden ya da mallarýn ihraç gümrüðünden geçirilmesinden sorumlu deðildir. Alýcý bu noktadan itibaren varýþ yerine deðin, malýn taþýnmasý ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüðünü taþýr. Bu terim tüm satýþ þekilleri içinde satýcý için en az yükümlülüðü ihtiva eden bir satýþ þeklidir.

Bu teslim þeklinde sözleþmede belirtilen satýþ bedeline yalnýzca ambalajlanmýþ mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boþaltma ve sigorta masraflarý alýcý tarafýndan ödenmektedir.

Taþýyýcýya Teslim / Free Carrier (Fca)

Bu terim ile satýcýnýn teslim yükümlülüðü, mallarýn ihraç gümrüðünden geçirilip, alýcý tarafýndan belirlenen taþýyýcýya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.

Eðer alýcý tarafýndan kesin bir teslim yeri belirtilmemiþse, satýcý taþýyanýn mallarý teslim alacaðý yer civarýnda bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taþýyýcý ile sözleþme yapýlabilmesi için satýsýnýn yardýmýný gerektirirse (Örneðin demir ve hava yolu taþýmacýlýðýnda) satýcý riziko ve masraflar alýcýya ait olmak üzere hareket edebilir.

Gemi Doðrultusunda Masrafsýz (Fas) / Free Alongside Ship (Fas)

(...olarak belirtilen yükleme limanýnda)

"Gemi Doðrultusunda Masrafsýz" terimi, belirtilen yükleme limanýnda, mallar gemi doðrultusuna yerleþtirildikleri zaman, satýcýnýn mallarý teslim etmesi demektir. Bu durum, bu andan itibaren artýk, alýcýnýn, mallara iliþkin bütün masraflarý, zýya ve hasar risklerini üstlendiðini ifade eder.

FAS terimi ihraç için mallarýn satýcý tarafýndan gümrüklenmesini gerektirir.

BU DURUM, ÝHRACAT ÝÇÝN GEREKLÝ GÜMRÜKLEME ÝÞLEMLERÝNÝ ALICININ YERÝNE GETÝRMESÝNÝ ÖNGÖREN ÖNCEKÝ INCOTERMS VERSÝYONLARININ AKSÝDÝR.

Fakat, taraflar mallarýn ihracat için alýcý tarafýndan gümrüklenmesini isterlerse, bu durum satým sözleþmesine eklenecek açýk ifadelerle belirtilmelidir.

Bu terim sadece deniz veya içsu taþýmacýlýðýnda kullanýlabilir.

Gemi Bordasýnda Teslim / Free On Board (Fob)

Bu terim ile satýcýnýn teslim yükümlülüðü belirlenen yükleme limanýnda mallar gemi küpeþtesini açtýðý andan itibaren yerine getirilmiþ olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikolarý bu noktadan itibaren alýcý tarafýndan üstlenilir. Eðer gemi küpeþtesi pratikte birþey ifade etmiyorsa (örneðin roll-on/roll-off veya konteyner taþýmacýlýðýnda olduðu gibi) FCA teriminin kulanýlmasý daha doðru olur.

Mal Bedeli veya Navlun / Cost And Freight( Cfr)

Bu terim ile satýcý belirlenen varýþ limanýna malý gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadýr. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikolarý ile giderlerde görülebilecek artýþ, yükleme limanýnda mallarýn gemi küpeþtesini geçmesi anýndan itibaren satýcýdan alýcýya devredilmiþ olur.

CFR terimi satýcýnýn ihraç için mallarý gümrükten geçirmesi gerektiðini belirtir.

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (Cýf)

Bu terim ile satýcý CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, mallarýn taþýnmasý sýrasýnda yitik veya hasar rizikosuna karþý deniz sigortasý temin etmek durumundadýr. Satýcý sigorta sözleþmesini yapar ve sigorta primini öder. Alýcý bu terim ile satýcýnýn sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüðü bulunduðunu bilmelidir.

Bu terim satýcýnýn ihraç için mallarý gümrükten geçirmesi gerektiðini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taþýmacýlýðýnda kullanýlýr. Eðer gemi küpeþtesi pratikte birþey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

Taþýma Ücreti Ödenmiþ Olarak Teslim / Carriage Paid To (Cpt)

Bu terim satýcýnýn, malýn kararlaþtýrýlan varýþ yerine kadar taþýnmasý için gerekli navlunu ödediði anlamýna gelir. Malýn yitik ve hasarýna ait rizikolarla birlikte taþýyýcýya teslimden itibaren doðabilecek ek masraflar, mallarýn taþýyýcýnýn nezaretine verilmesinden itibaren satýcýdan alýcýya geçer.

Taþýyýcý bir taþýma sözleþmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu taþýmacýlýðý ya da bunlarýn birleþmesi sonucu ortaya çýkan taþýmacýlýk iþlemini üstlenen kimsedir.

Taþýma Ücreti ve Sigorta Ödenmiþ Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (Cýp)

Bu terim ile satýcý CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak mallarýn taþýnmasý sýrasýnda yitik veya hasar rizikosuna karþý kargo sigortasý temin etmek durumundadýr.

Satýcý sigorta sözleþmesini yapar ve sigorta primini öder.

Sýnýrda Teslim / Delivered At Frontier (Daf)

Bu terim satýcýnýn teslim yükümlülüðünün, mallarýn ihraç için gümrükten geçirilip, sýnýrda belirlenen yer ya da noktada ancak bitiþik ülkenin gümrük sýnýrýndan önce emre hazýr tutulmasýyla sona ermesini ifade eder.

Sýnýr terimi , ihraç ülkesinin sýnýrý da dahil olmak üzere herhangi bir sýnýr için kullanýlabilir. Dolayýsýyla, terimin içinde sözkonusu sýnýrýn her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin þekilde tanýmlanmýþ olmasý hayati olarak önem taþýmaktadýr.

Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (Des)

Bu terim ile satýcýnýn teslim yükümlülüðü, malý belirlenen varýþ limanýnda, gemi bordasýnda, ithal gümrüðünden geçirmeden alýcýnýn emrine hazýr tutmakla sona erer. Satýcý, mallarýn belirlenen varýþ limanýna getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikolarý üstlenir. Bu terim sadece deniz veya içsu taþýmacýlýðý için kullanýlabilir.

Rýhtýmda Teslim / Delivered Ex Quay(Duty Paid) (Deq)

(varýþ limaný ... olarak belirtilmek suretiyle)

"Rýhtýmda teslim" terimi, satýcýnýn, belirlenen varýþ limanýndaki rýhtýmda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme iþlemleri yerine getirilmemiþ olarak alýcýnýn tasarrufuna býrakmakla mallarý teslim ettiðini ifade eder. Satýcý, mallarýn belirlenen varýþ limanýna taþýnmasý ve rýhtýma (iskeleye) boþaltýlmasýna iliþkin bütün hasar ve masraflarý üstlenmelidir. DEQ terimi, mallarýn ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm iþlemlerin, vergilerin, resim ve diðer harçlarýn ödenmesi yükümlülüðü alýcýnýn üstlenmesini öngörür.

BU DURUM, ÝTHALAT ÝÇÝN GEREKLÝ GÜMRÜKLEME ÝÞLEMLERÝNÝ SATICININ YERÝNE GETÝRMESÝNÝ ÖNGÖREN ÖNCEKÝ INCOTERM VERSÝYONLARININ AKSÝDÝR.

Fakat taraflar mallarýn ithalinde ödenen masraflarý kýsmen veya tamamen satýcýnýn yükümlülükleri arasýna katmak isterlerse, bu durum satýþ sözleþmesine bu amaçla eklenecek açýk bir ifade ile aydýnlýða kavuþturulmalýdýr.

Bu terim sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasýtalý taþýma ile varma limanýnda gemiden rýhtýma (iskeleye) boþaltýlmakla teslim edilecekse kullanýlabilir. Bununla beraber taraflar mallarýn rýhtýmdan limanýn içinde veya dýþýnda baþka bir yere aktarýlmasýna iliþkin hasar ve masraflarý satýcýnýn yükümlülükleri arasýna katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanýlmalýdýr.

Gümrük Resmi Ödenmemiþ Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (Ddu)

Bu terim ile satýcýnýn teslim yükümlülüðü, mallarýn ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazýr tutulmasý ile sona erer. Satýcý, mallarýn o noktaya kadar taþýnmasý ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadýr (Ýthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).

Alýcý mallarýn zamanýnda ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikolarý üstlenmek durumundadýr.

Eðer taraflar satýcýnýn gümrük formalitelerini yerine getirip bundan doðabilecek gider ve rizikolarý üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleþtirmelidirler.

Eðer taraflar satýcýnýn yükümlülüklerine mallarýn ithali için gerekli bazý giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekliyerek kesinleþtirmelidirler. Bu terim taþýma þeklinden baðýmsýz olarak kullanýlabilir.

Gümrük Resmi Ödenmiþ Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (Ddp)

Bu terim ile satýcýnýn teslim yükümlülüðü, mallarýn ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazýr tutulmasý ile sona erer. Satýcý, mallarýn o noktaya kadar taþýnmasý, ithal gümrüðünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diðer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadýr. EXW terimi satýcý için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.