borusan limaný

OHSAS 18001

borusan limanÝþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Standardý

  • Mevcut risklerini analiz eder.
  • ÝSG açýsýndan iyileþtirme faaliyetlerini planlar ve yönetir.
  • Acil durumlarýný planlar ve yönetir. Acil durumlara her zaman hazýrdýr.
  • Çalýþan saðlýðýný ve güvenliðini her zaman birinci planda tutar.
  • Çalýþanlarýný sürekli eðiterek bilinç düzeylerini yükseltir.
  • Çalýþma alanlarýnda görsel ve operasyonel önlemler alarak daha güvenli çalýþma ortamlarý yaratýr.