• borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný
  • borusan limaný

Teknik Terimler

A-C


Anchorage Demir mevkii
BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR Yakýt fiyatlarýndaki artýþý dengeleme ücreti.
Ballast Keel Gemilerin merkezini dengelemek için alýnan balast
Ballast Tank Gemilerin dengede kalmasý için deniz suyu alýnan tank
Beam Geminin geniþliði
BEAM Tam geniþlik - bir geminin enine olarak ölçülen en geniþ yeridir.
Berth Bir geminin limanda yanaþtýðý rýhtým / yer
Berth dues Bir geminin yanaþmasý için gerekli yer / uzunluðuna ve draftýna göre (LOA)
Bill of lading Konþimento
Board Gemi bordasý
Bollard Ýskele babasý
Bonded warehouse Gümrüklü saha
Breakbulk Dökme yük
Bulk vessel Dökme yük taþýyan gemi
Cabotage Kabotaj
CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR Ýngiltere yüklemelerinde kur farkýný ayarlamak için koyulan fark ücreti.
Cargo tonnage 1 metric ton = 1.000 kg = 2.204,62 pound
Carrier Taþýyýcý
Chassis Þasi
Chief Þef
CLEAN ON BOARD Yük temiz, hasarsýz yüklenmiþtir.
Clearance Yük ve gemi geçiþ noktalarýnýn açýk olduðu durumlar için kullanýlýr
Consolidation Konsolidasyon
Container freight station Konteyner ek faaliyetlerinin (iç dolum,iç boþaltma vb.) yapýldýðý alan
Container terminal Konteyner terminal hizmetlerinin verildiði alan
Container vessel Konteyner taþýyan gemi
Container yard Bir konteyner elleçleme ve depolama tesisinin baðlantý noktasý
Contraband Kaçak mal
Contract carrier Sözleþmeli taþýyýcý
Customhouse Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Cut-off time (closing time) Yükleme için verilen son zaman

D-L


Daily running cost Çalýþma günü maliyeti
DEADWEIGHT CAPACITY Geminin izin verilen azami çektiði suya kadar yüklenen yük, yakýt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton aðýrlýðý, geminin aðýrlýk yönünden kaldýrma kapasitesidir.
Demurrage Ýzin verilen zamanýn sonunda taþýyýcýyýnýn geciktirilmesi halinde ödenen ceza
Dock or quay Ýskele , yanaþma yeri
Draft (or draught) Bir geminin su üzeri ile en düþük noktasý (omurga) arasýndaki mesafe
Dredging Gemi yanaþma yerlerinin derinleþtirilmesi için yapýlan çalýþma
Dry bulk Dökme veya kuru yük
Dunnage Kargo istiflemesi için kullanýlan ahþap malzeme
EDIFACT Ticaret maksatlý elektronik veri deðiþimi
Electronic data interchange (EDI) Bilgisayar sistemi ile Elektronik data transferi
Eminent domain Kamulaþtýrma yetkisi
ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL Tahmini varýþ zamaný.
ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING Tahmini yanaþma zamaný.
Even keel Geminin baþ ve kýç draftýnýn ayný olmasý , geminin düz ve dengede olmasý
FCL / FCL Tek yükleyici / alýcý.
FCL / FULL CONTAINER LOADED Tek yükleyici / alýcý.
FCL / LCL Tek yükleyici, birden fazla alýcý.
Feeder service Bölgesel bir alandan ana halterlere konteyner taþýmak için oluþturulan servis
Fender Usturmaça
FIFO / FREE IN – FREE OUT Taþýyýcýnýn geminin yükleme, boþaltma giderleri ile bir iliþkisi olmayacaðý hususundaki koþul.
FILO / FREE IN - LINER OUT Yükleme masraflarý kiracýya, tahliye masraflarý donatana aittir.
FIOS / FREE IN AND OUT STOW Ýstif dahil taþýyýcýnýn yükleme, boþaltma giderleri ile ilgisi olmamasýdýr. Özellikle dökme yüklerde kullanýlýr.
Fixed costs Sabit Maliyet
Force majeure Mücbir sebepler
Foreign trade zone Dýþ ticaret bölgesi
Foreman Amir
Forty-foot equivalent unit (FEU) Ýki 20 feet konteynerin eþit olduðu ölçü birimi
Free trade zone Serbest ticaret bölgesi
Freeboard Gemilerin su hattý ile ana güvertesiarasýnda kalan düþey mesafedir.(Gemi derinliði=Draft+freeboard)
Freight forwarder Resmi bir gönderen adýna yükü taþýyan
Gantry crane Konteyener gemi operasyonlarýnda kullanýlan ve rýhtým üzerinde gidip gelebilen hareketli vinç
Gateway Giriþ yeri
General Cargo Ambalajlý,sayýlabilir dökme olmayan yük
Grounding Geminin karaya oturmasý
Groupage Gruplama , konsolidasyon
Hand-over Devretmek
Hold Gemi ambarý
IMDG Code Muhteviyatýnda yanýcý,aþýndýrýcý,parlayýcý ve patlayýcý kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanýlan kýsaltmadýr.
Inducement Rüþvet
Inland carrier Dahili taþýyýcý
Jetty (or pier) Denize dik rýhtým (parmak iskele)
Jumboising Geminin kargo taþýma kapasitesini arttýrmak için yeni bölüm eklenmesi
Keel Gemi omurgasý
Knot Gemi sürat ölçüsü (Bir saatte 1 deniz mili = 1.852 m.)
L / C NO Akreditif numarasý.
LCL / FCL Birden fazla yükleyici / tek alýcý.
LCL / LCL Birden fazla yükleyici / birden fazla alýcý
LCL / LESS CONTAINER LOADED Birden fazla yükleyici / alýcý.
LENGHTOVERALL Gemi teknesinin baþ ve kýçtaki son noktalarý arasýnda kalan mesafedir.
LIFO / LINER IN – FREE OUT Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracýya ve alýcýya aittir.
LILO / LINER IN - LINER OUT // LINER TERMS Yükleme ve boþaltma giderleri armatör tarafýndan karþýlanýr.
LINER B/L Kýrkambar yüklemede belirli koþullarý içine alan konþimento.
LINER IN Yükleme masraflarý donatana aittir.
LINER OUT Boþaltma masraflarý donatana aittir.
LINER SERVICE Belirli limanlar arasýnda düzenli sefer yapan gemi.
LINER TERMS Yükleme ve boþaltma masraflarý donatana aittir.
Limbo Ýki geminin açýkta kendi donanýmlarý ile birbirleri arasýnda kargo transfer etmesi
Liner Düzenli sefer yapan taþýyýcý / hat
Lloyds’ Registry Klaslama Kuruluþu
Loaded draught (or draft) Bir geminin tam yüklü draftý
Lo-lo (lift-on lift-off) Gemi veya sahil vinci yüklenip , yine ayný þekilde tahliye olan

M-Z


Main port Ana liman - çok uðraklý
Malacca-max Malacca boðazýndan geçecek max.konteyner gemeileri( max.18.000 Teu)
Management contract Yönetim sözleþmesi
Mixed cargo Karýþýk kargo
Mobile crane Genel amaçlý , kendi tekerlekeleri üzerinde hareket edebilen vinç
Moor - ing Gemiyi rýhtýma baðlamak , palamarlamak
ON BEHALF OF Yükleyici adýna baþka birinin yüklemesi.
Pallet Genellikle ahþaptan yapýlan ve malzeme taþýyan araç(ISO palet 0,8 x 1.2 metre Euro palet 1 x 1.2 metre)
Panamax Panama kanalýndan geçebilen gemiler
Pilferage Yükü çalma
Pilotage Bir geminin yanaþma ve kalkýþýna yardým eden istasyon
Pilotage dues Pilotaj masraflarý
PLACE OF DELIVERY Yükün en son boþaltýldýðý yer.
PLACE OF RECEIPT Yükün ilk yüklendiði yer.
Port dues Rýhtým iþgaliye ücreti
Port Master Liman müdürü
PORT OF DISCHARGE Yükün son boþaltýldýðý liman.
PORT OF LOADING Yükün yüklendiði liman.
Port of registry Bir geminin kayýtlý olduðu ülke / liman
Port Side Geminin iskele tarafý
PRE CARRIAGE Satýcýnýn deposundan yükleme limanýna kadar yapýlan ön taþýma ücreti.
PRIMAJ Ýhracat navlun bedelinden acentenin aldýðý komisyondur olarak deðiþecektir.
Ro/ro Kendi tekerlekleri üzerinde yüklenip , boþaltýlan yük veya araç
Rope Gemi halatý
Rubber-tired gantry (RTG) Kendi tekerlekleri üzerinde hareket eden ve terminalde konteyner istifleyen vinç
SEA FREIGHT Deniz navlunu.
SHIPPER’S OWNED CONTAINER Yükleyicinin kendi konteyneridir.
SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT Mal yükleyici tarafýndan istif edilmiþ, yüklenmiþ ve sayýlmýþtýr.
Shifting - Cell to Cell Bir konteynerin gemi üzerinde bir baydan bir baþka baya alýnmasý
Shifting - Cell to Pier Bir konteynerin gemiden rýhtýma alýnýp baþka bir baya konulmasý
Shifting Of Vessel Geminin rýhtým üzerinde yer deðiþtirmesi
Signalman Serdümen
Spotting Yerinde olmayan veya yerine yüklenmeyen mal / konteyner
Spreader Konteyner elleçlemek için düzenlenmiþ aparat
Stability Gemi dengesi
Stackcar Bir konteyneri farklý lokasyonlara taþýyabilen ve istifleyen araç
Starboard Side Geminin sancak tarafý
Stevedore Liman iþçisi
Stevedore Liman iþçisi
Stevedoring charges stevedoring ücreti
Stowage factor Yük faktörü (Hacim / Tonaj)
Straddle carrier Konteynerleri taþýyabilen , hareketli ve istifleyebilen araç
Stripping Konteyner iç boþaltma
Supply chain Tedarik zinciri
Tallyman Puantör
Tare weight Dara aðýrlýðý
Terminal charge terminal ücreti
THC / TERMINAL HANDLING CHARGE Limandaki konteyner elleçleme ücreti.
Top off Yük üzerine yük alýnmasý
Towage Tugboat yardýmýyla gemi yanaþmasý
Transshipment Gemiden karaya karadan gemiye yük aktarma yöntemi
Transshipment port Aktarma limaný
Twenty-foot equivalent unit (TEU) 20 feet uzunluðunda konteyner ölçüsü
Unbonded warehouse Gümrüksüz saha
Unitization Daha kolay ve hýzlý elleçleme için ürünleri konsolide etmek
Unmoor Gemi rýhtýmdan çözmek / palamar almak
Unstuffing Konteyner iç boþaltma
Variable cost Deðiþken maliyet
Vessel manifest Gemi manifestosu
Vessel traffic management system (VTMS) Gemi trafik yönetim sistemi
Warehouse Depo
Wharf Ýskele , Rýhtým
Wharfage Rýhtým ücreti